ha a blogunk NEM TECCENE...

Címkefelhő - a lényeg (klikk!)

Utolsó kommentek

Látogatók

Ezmiez?!

HU(ngarológia)

Akiket már 'kifiléztünk'

Virginia Woolf: Orlando

2009.07.13. 10:20 kiscsiga (törölt)

Európa, 1966 (ford. Szávai Nándor, az utószót Gyergyai Albert írta)

Moly Legeza Ilona Andriska István-Gothic Rosti Magdolna wikipédia a film, trailer Pieldner Judit/Apertúra

Project Gutenberg Australia oldalán elolvasható angolul, és itt is.

Legjobb lenne bemásolni az Oxford University Press kiadás jegyzeteit (Rachel Bowlby jegyzetei)(elektronikusan sajnos nem minden oldal érhető el, habár a Google motor segítségével több oldal "kinyerhető", mint a "Google books"-ból: 328-329., 331., 333. o., 335-338. o., 339. o.). Ettől az alaposságtól most eltekintek, majd egyszer...

A magyar kiadásból hiányzik az ajánlás (TO V. SACKVILLE–WEST.), és az Előszó is, pedig sok információt tartalmaz evocatio szempontból. ("Many friends have helped me in writing this book. Some are dead and so illustrious that I scarcely dare name them, yet no one can read or write without being perpetually in the debt of Defoe, Sir Thomas Browne, Sterne, Sir Walter Scott, Lord Macaulay, Emily Bronte, De Quincey, and Walter Pater,—to name the first that come to mind. ..."

"Orlando alakjához, otthonához, egynémely kalandjához az írónő barátnője, Victoria Sackville-West is kölcsönözhetett pár vonást, részben maga életével, részben knole-i kastélyával, részben ősrégi családja változatos krónikájával." (Gyergyai Albert)

5., 50. aszfodélosz-mezők; az aszfodélosz hímpora

10. (I.) Erzsébet királynő (az egész könyvben sokat említi) (54. Bessy királynő)

18. Jakab király

25. A szerelem az ő számára eddig csak por és hamu volt.

25. George Villiers

28. "Mert igaza van a filozófusnak, hogy csak egy kés pengéje választja el a boldogságot a mélabútól" (?)

30. még Caesarral jöttek Rómából

37. "Mintha ő őrjöngött volna a mór őrjöngésével, s mikor a mór megfojtotta az ágyban fekvő fehér nőt, ő ölte meg Szasát a két kezével."

"Csak azt várom, hogy megvakul a nap /s a hold is, és a rémült földgolyó / valami változásra tátja torkát." (Shakespeare: Othello, V. 2. (Kardos László ford.)

38. (Francis) Drake, Hawkins, Grenville

48., 59. Hódító Vilmos

49., 52., 56., 127. "visszaejtette a kezet a többi sok csont közé, mert eszébe jutott, hogy van egy Thomas Browne nevű író, valami norwichi doktor, akinek ilyirányú írásai csodálattal töltötték el a lelkét."

49. "álnokul meggyilkolták" ("foully murdered") -> Hamlet I.v.27-28: "Murder most foul as in the best it is / But this most foul, strange and unnatural."

52., 53. Orlando művei: Ajax halála, Püramosz születése, Íphigeneia Auliszban, Hippolütosz halála, Meleagrosz, Odüsszeusz hazatérése, "Xenophila, tragédia"

52. John Ball Tollakról és Koronáról elnevezett nyomdája (?)

52. Alexandra királynő

53. "szivárványból és gránitból (kever össze bennünket)": Woolf ugyanezt a szókapcsolatot használta "The New Biography" c. esszéjében (1927)

56. Tempe völgye: hely Görögországban, a latin költészetben a szép helyek szimbóluma

57. "Lady Winchilsea legyezője", vagyis Anne Finch, valószínűleg Oscar Wilde Lady Windermere legyezője (Lady Windermere's fan) című komédiájára utal

57. Giles Isham

57. Nicholas Greene figurája Robert Greene és Edmund Gosse kritikus alakjából lett összegyúrva. Woolf későbbi művében, a "Saját szobá"-ban is feltűnik. (Ő az egyetlen a regényben Orlandon kívül, aki későbbi korban is feltűnik. Shakespeare korában költő, a viktoriánus korban kritikus.)

60., 61. Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson, Browne, Donne

"Greene gúnyosan nevetett. Shakespeare, igen, ezt elismeri, írt pár sikerült jelenetet; de ezeket nagyobbrészt Marlowe műveiből szedegette. Marlowe, igen, elismeri, tehetséges fickó volt, de mit mondjunk egy fiatalemberről, aki még harmincéves se volt, amikor meghalt? Ami meg Browne-t illeti, ő prózában akart verseket írni, az ily kiagyalt dolgokba pedig hamar belefárad az ember. Donne közönséges szélhámos, aki eszmei hiányát súlyos szavakba öltözteti. A balgák bedőlnek az ilyesminek; de egy év sem telik belé, a ez a stílus rég divatjamúlt lesz. Ami meg Ben Johnsont illeti - nos, Ben Johnson barátja néki, ő pedig sosem mond rosszat a barátairól."

62. Kit Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson

63. Hamlet, Lear király, Othello

68. "Ide járt hát Orlando napról napra..."Múlt az idő" (Timed passed)...és közben semmi sem történt.": Woolf saját regényét, "A világítótorony"-t (To the Lighthouse) parodizálja.

69. "örökkévalóság sivatagján" ("deserts of vast eternity"): Andrew Marwell: To His Coy Mistress

70., 75., 124. Jakab király

71. "a fű meg reszket és árnyékba borul, mintha lányok menekülnének a varázserdőből kitörő, szőrös szatírok öleléséből."

72. Ciceró

73. Shakespeare

78., 124.  Daphné, nimfák

83., 84., 87., 89. Károly király, Nell Gwyn

90. John Fenner Brigge ?

97. "Távozzatok, borzalmas nővérek!" ("Horrid Sisters, go!") -> utalás Macbeth boszorkányaira

97. érintetlen (still unrevished) -> Keats „Ode on a Grecian Urn” c. költeményében: "Thou still unravished bride of quietness"

106. Howardok, Plantagenetek

112. "Melyik a nagyobb gyönyör? A férfié vagy a nőé?" -> görög mitológia: "Zeus és Hera Tiresias-tól azt kivánták, hogy mondja meg, vajjon a szerelemben a férfi vagy a nő élvez-e többet. Chariclo fia azt mondta, hogy a szerelem gyönyörűségeit a nő inkább élvezi, tehát inkább is kivánja. Ezért a gőgös Hera vaksággal verte meg, Zeus ellenben felruházta a jóslás tehetségével és hét (mások szerint kilencz) emberöltőre kiterjedő életet adott neki."

119. Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson, Milton

III. Vilmos, Mary királynő

120. Szent Pál-templom kupolája, amelyet Wren ... épített

121., 143. Addison, Dryden, Pope

124., 126., 128., 189. Stuart Mária imakönyve

125. A K betű, így okoskodott, a kígyót jelenti a költő édenkertjében."

134. sellő, szirén

140. Anna királynő

141. Erzsébet királynő

144., 145. Madame du Deffand

144. modern Sybilla

146. "Akkor a kicsi úriember (vagyis Pope) így szólt, Utána azt mondta, Végül azt mondta" (lábjegyzetben: E mondások nagyon is ösmertek, s nem kell elismételnünk őket. Különben is meglelhetők az író közkeletű műveiben.)

147., 148., 149., 150. Pope

150. "De ne higgyük, az előző részlet után, hogy a lángész (bár e kór már kiveszett a brit szigetekről, az elhunyt lord Tennyson volt, mondják, az utolsó, aki ebben szenvedett) mindig egyenlő fénnyel ragyog...."

151. Addison: Spectator, Pope: Füstrablás, Swift: Gulliver utazásai - azt sugallja, hogy Orlando ihlette ezeknek a műveknek bizonyos sorait, a 152-153. oldalakon példákkal illusztrálja:

152. "Nimfák szegik meg Diana szavát, / becses korsóját rés hasítja át, / folt esik selymén vagy becsületén, / imát mulaszt vagy maszkabált szegény; / bálon nyakéket vagy szivet hagy ott," (Pope: Füstrablás, II. 105-109, Molnár Imre ford.)

"A nőt én felette szépséges és regényes állatnak tartom, amelyet prémekkel s tollakkal, gyöngyökkel és gyémántokkal, fémekkel és selymekkel kell díszíteni. A hiúz a bundáját teríti a lába elé, hogy prémgallért szabjon belőle, a páva, a papagáj, a hattyú a karmantyúját ékesíti; felkutatják érette az óceán kagylóit, kiássák a sziklák drágaköveit: a természet tartományai versengve adják kincseiket, hogy felékesítsék a nőt, a teremtmények legszebbikét. S én mindezt nem sajnálom tőle, de abba a szoknyába, amelyről az imént szóltam, nem akarok beletörődni." (a regény szerint ez részlet az Addison által alapított Spectator c. lapból, ! valójában a Tatler-ből)

"... Swift úr, mert ilyen önkényes természetű, ront be minden bejelentés nélkül. Egy pillanat, hadd keressem meg Gulliver utazásai-t! Megvan! Nyissuk csak fel a könyvet a Nyihaháknál  való utazásnál.

"A legtökéletesebb testi egészségnek örvendtem, belső nyugalmamat semmi sem zavarta; nem is tapasztaltam barátok hűtlenségét és árulását, sem nyílt vagy titkos ellenségek ármánykodását. Itt aztán se alkalmam, se szükségem vesztegetésre, talpnyalásra vagy kerítésre, hogy egy nagyúr vagy dédelgetett selyemfiúja kegyeit megnyerjem. Nem kellett körülbástyáznom magam csalók  és elnyomók ellen - nem volt itt orvos, hogy elpusztítsa testemet, nem volt itt ügyvéd, hogy kiforgassa minden zsebemet, nem volt ittbesúgó, hogy lesse minden lépésemet, elejtett szavamat, vagy hogy kitalált vádakat kössön a nyakamba, mert jól megfizették érte; itt nem voltak botrányrendezők, befeketítők, rágalmazók, zsebtolvajok, útonállók, betörők, koronaügyészek, ringyók, pojácák, hamiskártyások, politikusok, szellemeskedő sznobok..." (Szentkúthy Miklós ford.)

154. Pope, Addison

156. Wren úr építményei

159. Pope, Addison, Lord Chesterfield

162. Dr. Johnson, Boswell, Williamsné

167. Eusebius Chubb ?

169., 176. Viktória királynő

176. Lord Melbourne

180. "mint a tó, amelybe Sir Bedivere valaha Arthur kardját hajította."

187. Pascal

188. Berkeley püspök filozófiája

189. Shelley

192. "kígyózó derék - kissé merész, mármint egy hölgy tollából, de Wordsworth szentesíti, ez kétségtelen"

195. "A szerelem, már a költő is mondta, a nő egész élete." (Byron egyik sorára utal a Don Juan-ból: "Man's love is of man's life a thing apart, / 'Tis woman's whole existence."

199. Pope

201. Marlowe

202. Nick Greene: "Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson - ezek óriások voltak. Dryden, Pope és Addison - ezek igazi hősök voltak. De most már mind meghaltak. S kit hagytak nekünk? Tennysont, Browningot meg aztán Carlyle-t! - és végtelen megvetés remegett a hangjában. Hogy őszintén szóljak - folytatta, s egy pohár bort töltött magának -, a mi mai fiatal íróink mind a könyvészek zsoldjában állnak. Bármilyen szemetet kiadnak, csak hogy a szabószámlájukat kifizethessék."

203. Addison, Cicero

204. Addison Cató-ja

Thomason Évszakai

206. Spenser, Shakespeare, Milton

207. "e repedt fa alatt döfte át Hamilton herceget Lord Mohun kardja"

207. John Donne, Addison, Lamb

208. "... kis történeteket mesélni Tupperről meg arról, amit Tupper állított Smilesról" (Martin Farquhar Tupper, Samuel Smiles viktoriánus szerzők)

209. John Donne; Viktória királynő

210. leviatánok

211. Lord Chesterfield

212. Christina Rossetti

214. Cupido

216. Edward király, Viktória királynő

212. Erzsébet, Jakab, Károly, György, Viktória, Edward

220. Albert herceg

228. Vagy Sh - p - re? " ( Mert ha csak magunkban mondogatunk egy olyan nevet, amelyet mályen tisztelünk, sosem ejtjük ki egészen."

230. Madame Lopokova

Dryden, Pope, Swift, Addison

231. Erzsébet, Jakab, Shakespeare

232. Lady Betty, Jakab király, Erzsébet királynő, Dryden, Swift, Pope

236. "őt, Orlandot, Miltonhoz hasonlította (kivéve persze a vakságot)"

237. Drake, Nelson

238. Shakespeare

 

 

 

 

addison_joseph arthur_mondakör berkeley_george biblia boswell_james brontë_emily browne_thomas cicero_quintus_tullius defoe_daniel de_quincey donne_john dryden_john du_deffand_marie finch_anne görög_mitológia gosse_edmund greene_robert johnson_ben johnson_samuel keats_john lamb_charles macaulay marlowe_christopher marvell_andrew milton_john pascal_blaise pater_walter pope_alexander rossetti_christina sackville_west_vita scott_walter shakespeare shelley_percy_bysshe smiles_samuel spectator sterne_lawrence swift_jonathan tatler tennyson_alfred tupper_martin_farquhar wilde_oscar woolf_virginia wordsworth_william l:angol m:regény r:woolf_virginia

 

 

  

6 komment

Címkék: biblia shakespeare görög mitológia defoe daniel macaulay pope alexander milton john dryden john swift jonathan scott walter pascal blaise keats john marvell andrew cicero quintus tullius woolf virginia boswell james johnson samuel donne john sterne lawrence brontë emily wilde oscar tennyson alfred shelley percy bysshe wordsworth william addison joseph marlowe christopher spectator pater walter smiles samuel greene robert berkeley george tatler arthur mondakör browne thomas lamb charles gosse edmund de quincey sackville west vita johnson ben du deffand marie rossetti christina tupper martin farquhar finch anne

A bejegyzés trackback címe:

https://evocatio.blog.hu/api/trackback/id/tr691232843

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.07.13. 12:04:10

hhhú

a kép nincs meg nagyobban? a mitolvasba...

kiscsiga (törölt) 2009.07.13. 13:11:31

Ezt is nehezen guberáltam össze. Esetleg még a youtube-ról tudok print screenelni.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.07.13. 23:21:12

hát a kép nem lesz jó oda,
de a posztért kitalunk egy welnesshétvégét a férjeddel kettesben :)

kiscsiga (törölt) 2009.07.14. 10:05:19

Lehetne kérni valami mást? Kettesben oké, de wellnesst nem szeretnék. :)

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.07.14. 14:09:30

finnyás!

na jó, tkp én is síelni mennék..

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.07.16. 10:32:21

dádá lesz ha nem szabványosan rakod ki a biztonsági címkemásolatot! :P
süti beállítások módosítása