ha a blogunk NEM TECCENE...

Címkefelhő - a lényeg (klikk!)

Utolsó kommentek

Látogatók

Ezmiez?!

HU(ngarológia)

Akiket már 'kifiléztünk'

Elizabeth Gaskell: Sylvia szerelmei

2009.08.03. 23:17 kiscsiga (törölt)

Lazi, 2009; ford. Gebula Judit; Eredeti cím: Sylvia's Lovers

The Gaskell Web Könyvkolónia libri kello

Bármi más jobb lenne címnek, mert ez alighanem elriaszt olvasókat, pedig van ebben minden, bálnavadászat, erőszakos toborzások, napóleoni háborúk, stb..

Mottó: Ó, a hangod nyugtatna, az áldott! / Remélhetek-e vigaszt vagy álmot / A gyászfátyol, a gyászfátyol mögött? (Tennyson)

7. "trónfosztott királynő partraszállásának legendáját"

11. A forgalmas városok utcái a legkevésbé sem voltak mentesek az erőszakos toborzástól, amint arról Lord Thurlow is beszámolhatott volna, aki az idő tájt a Tower Hillen sétálgatott, és akit Anglia legfőbb államügyészeként lenyűgözött, ahogy az Admiralitás sajátos módszerekkel megszabadult egyes nemkívánatos elemektől és kéregetőktől."

14., 49. Szentírás

24., 403. dal: "Ki húzza az evezőt, az evezőt, az evezőt, / Ki húzza az evezőt a hajón a kedvesemmel?" (Weel may the keel row, the keel row, the keel row,
Weel may the keel row that my laddie's in!)

32., 44., 54., 109., 137., 145., 225., 257. György király + 225. Charlotte királyné

36. A jó öreg Ádám apánk!

50. "az utóbbi négy napban ő is megtapasztalta XIV. Lajos titkos feleségének, Madame de Maintenonnak a nehézségeit"

51. "Ha Donkin olyan bölcs lenne, mint maga Salamon, te legyél Sába királynője, mert ő végül túljárt a bölcs király eszén."

55. "ő is egyfajta házi Jupiter, tehát mindent tud, nincs szüksége hírekre."

69. a metodista John Wesley

71. "káromolja a Stuartokat, akik osztották a király tévedhetetlenségébe vetett hitet."

71. bibliai szöveg

71. templomi harang középkori felirata: "Az Úrtól lett ez." (Zsoltárok könyve 118:23)

77. "Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a gondolkodó és komoly emberek nem nagyon olvastak olyan könyveket, mint Mason Önismeret vagy Law Istenfélő és szent életre sürgető intelem című művei, vagy nem álltak rendelkezésre John Wesley követőinek élményei" (I do not mean that amongst thoughtful and serious people there was not much reading of such books as Mason on Self-Knowledge and Law's Serious Call, or that there were not the experiences of the Wesleyans, that were related at class-meeting for the edification of the hearers.)

80. "az ablaknál üldögélt, térdén a nyitott Bibliával."

82. "Akkor tegye oda a Szentháromság jelét is, és írja: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

85. "leültem a Bibliámhoz"

89. Sylvia cipelte a kosarat, és éppen úgy festett vele, mint a mesebeli Piroska." (Grimm)

95. "már majdnem szavalni kezdte Jess MacFarlane szerelmének szavait: Levelet küldék kedvesemnek, / De jaj, olvasni nem bírá, / S én őt ettől még inkább imádám!" ?

96. Nelson összes csatája

100. "Olyan volt, mintha már Ádám óta ott állna" (jéghegy)

101. "Azzal a hallal, amelyiknek, mint már mondtam, átvezettem a kötelet az uszonyain, és amelyik szintúgy kimúlt, mint Noé öregapja."

102. hiszekegy

113. "...csak zavarlak a könyveimmel. A Biblia mellé tettem őket a polcodra."

123. az Admirális szobra

133. Mavor-féle helyesírási könyv (Mavor's Spelling-book)

134. "még mielőtt Yates és Peelék kitalálták volna a nyomott mintát, még valóban foltvarrás volt a foltvarrás."

143. vanitatum vanitas (Felette nagy hiábavalóság, minden hiábavalóság - Prédikátorok könyve, 1:2)

153. "Jonas Barclay szerint az evilági örömök olyanok, mint Szodoma almái, ránézésre szépek, az ízük azonban hitvány." ?

159., 160. Sátán

164-165. "Az emberek jelentős része büszkén vallotta, hogy tory, egyben franciagyűlölő, és tűkön ült, hogy harcolhasson ellenük, ugyanakkor szinte nem is hallott a fiatal korzikai harcos növekvő népszerűségéről, akinek a nevét évtizedeken át az angol kisgyerekek riogatására használtak, mint ahogy egykor a franciák Marlborough-ét."

169. "Az egyetlen dolog, amit szokása szerint naponta hangosan felolvasott házvezető alkalmazottjának, a Biblia egy-egy fejezete volt."

175. "Szóval a férfiak nem beszélhetnek az asszonyokrú', mer az nekik magos; még szegény Salamon királyt is az őrületbe kergették."

188., 209. Uránia (mint hajónév)

199. "Kicsoda a te szolgád, ez az eb, hogy ilyen nagy dolgokat cselekednék?" (Királyok II. könyve 8:13)

207. "a habok fölötti Norroway" ('Norroway over the foam.') (The Ballad of Sir Patrick Spens / Spence) (Sir Patrick Spens, skót ballada)

209. a III. György által kiadott 26. törvény 17. cikkelye

219-220. Hepburn megcsalt reménye hasonlatos volt ahhoz, amit Hámán érzett a színe előtt ülve maradt Márdokeust látva az ő kapujában." (Utalás Eszter könyve 5:9-re)

233. "Az ablaknál üldögélt, és a Bibliát olvasta"

235. "Ezzel odafordult a tálalón heverő, becsukott Bibliához, és erőteljes mozdulattal kinyitotta."

236. "Megpróbálkozott nála az akkortájt népszerűségénél fogva egyetlen házaló bőröbdjéből sem hiányozható Az ifjú Werther szenvedéseivel, Law Istenfélő és szent életre sürgető intelmével, A zarándok útjával (John Bunyan), Klopstock Messiásával és az Elveszett paradicsommal (Milton). Sylvia azonban nem tudta önállóan olvasni ezeket a műveket. Közönyösen lapozgatott Goethe művében, és elmosolyodott azon, ahogy Charlotte a kenyeret bal kézzel vágja a képen, majd félretette a polcra, A patkolókovács tapasztalatai című könyv mellé. Philip a legközelebbi látogatása alkalmával is ott látta, fejjel lefelé,érintetlenül."

237. "Philip a nyár folyamán sokszor fordult Mózes első könyvéhez, amelyben Jákob kétszer hét éven át szolgált Ráchelért, és megpróbált erőt meríteni a pátriárka állhatatosságáért nyert jutalmából."

238. "hét év és talán még hét"

244. "Mintha az ő esetükben Rochefoucault híres mondása a szokásosnál is érvényesebb lett volna, azaz felebatátaik szerencsétlenségében saját sorsuk elégtételét látták." ( -> Maximes)

273. I. György I. törvénye V. fejezet 1. cikkének negyedik bekezdése

279. "Kinyúlt egy kéz, mint amelyik Noé bárkájába behúzta a galambot"

290., 306. Gazdálkodók útmutatója

295. Zakariás könyve 7. versének 9. része hangzott el. "Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon ki-ki az ő felebarátjával!"

295. "Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk" (Zsoltárok könyve 103:14)

300. "Egyszer-kétszer rázendített az ezen a vidéken szokásos gyászzsoltárra is, amelyet a halottvivők szoktak énekelni: Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre." (Zsoltárok könyve 90:1)

305. "A kulcs ... a nagy Biblia mögött van a polcon."

317. "amikor imádkozol, azt kéred, hogy bocsássák  meg a bűneidet, amiképpen te is megbocsátasz az ellened vétkezőknek." ... "Nem hinném, hogy szép dolog a részedről, Philip, hogy a Szentírást hozod fel ellenem."

318. "a régóta áhított gyümölcs természetét tekintve leginkább az édeni almára hasonlít."

321. "a Szentírásban is az áll, hogy aki tőled kér, annak adj." (Utalás Máté evangéliuma 5:42-re)

339. "A falat kenyér és a szabadság* sokkal jobban illett Sylvia természetéhez, mint a fölösleges kényelem és a sok kötöttség." (*"A crust of bread, and liberty": Imitations of Horace, Satire VI, Book II, line 220, utalás Alexander Pope verssorára)

391. "Végül pedig Káinként elűzetett."

392. "Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged! Világosítsa rád az ő orcáját.!" (Utalás Mózes IV. könyve 6:24-5-re.)

395. "... csak igen nagy üggyel-bajjal tudta kibetűzni a szavakat. A Bibliát tehát kizárólag formálisan vehette kézbe."

397. "Olvasd a Bibliát, és majd megtudod!"

398. "mintha tanítványa kisgyermek lenne, nekilátott, hogy megtanítsa elolvasni a Teremtés Könyvének első fejezetét. Minden más olvasmány a Biblián kívül hívság volt Alice Rose számára..."

402. "Ilyenkor a fennsík gabonamezői is megmutatják, mire képesek, és jó termést hoznak "némely százannyit, némely hatvanannyit." (Máté evangéliuma 13:8)

402. "...a mezőkön sudár liliom bontja ki bíbor és sárga ragyogását, versenyre kelve Salamon király pompájával."

403-405. Sir Sidney Smith (többször), Westley Wright, Napóleon - becenevén Boney, Dzsezzar pasa, Hasszán bég

410., 431., 435. Thészeusz nevű hajó

412. Úriemberek Lapja

415. "éppen olyan makacs, mint az öreg Ádám"

416. "olyanokkal kell együtt élned, akik úgy beszélnek az öreg Ádámról, mintha nem halt volna meg már réges-régen."

423. "Akko egy kikötőváros, nem messze Jaffától, ami nem más, mint mai nevén Joppa, ahova Szent Pál ment a távoli múltban. Erről biztosan olvasott, és a Kármel-hegyről, ahol Illés próféta is járt."

425. "A hölgy azt állítja, hogy Philip katona vagy tengerész, mégpedig igen messze, valami olyan helyen, amely a Bibliában is szerepel."

426. "a Szentírás helyszínein jár-kel."

428. "Te csak uralkodj, Britannia a habok felett" kezetű hazafias dal

435. Wolfe tábornokkal részt vett Quebec bevételében

438-440., 443. "Volt egy különleges kiadású könyv, Pickle, a vándor kalandjai (Tobias Smollett) címmel, egy prédikációs könyv, egy 1774-es katonai névsor fele és a Kereszténység hét bajnoka (Richard Johnson)című könyv. Philip ez utóbbit leemelte a polcról, mert még soha nem olvasta. Arról szólt a történet, hogyan harcolt Sir Guy, Warwick grófja a pogányok ellen. Hét hosszú évig volt távol, és amikor visszatért, saját felesége, Phillis, a kastély grófnője nem ismerte meg a szegény, utazástól kimerült remetét, aki a többi koldussal és szegénnyel együtt nap mint nap megjelent, hogy agrófnő kezéből alamizsnát kapjon. Végül azonban, amikor a gróf haldokolva  feküdt a sziklabarlangjában, egy mindössze kettejük által ismert titkos jelet küldött a feleségének, akisietve érkezett, mert tudta, csakis az ura küldhetett érte. Szép és szent szavakat váltottak egymással, mielőtt a gróf kilehelte a lelkét, fejét asszonya keblére hajtva." stb., az egész oldal ezzel foglalkozik, mint párhuzammal.

451. "Mivel a Szentírás szerint ő a hazugság atyja." (az ördög) ... "Valamit a Szentírásbú mondhatott, de nekem minden erőmre szükségem vót, hogy leemeljem a fazekat a tűzrő'..."

459-460. "Szokásos mentsvárához fordult, a Szentírás ígéreteihez, amelyek mindig megerősítették hitét. "Istennél minden lehetséges" * - ismételgette magában, mintha aggodalmát akarná elnyomni." (*Máté evangéliuma 19:26)

468. "Legyen meg a te akaratod!"

"bárcsak olyan lehetne, mint Ábrahám, aki Isten barátjának nevezhette magát, vagy Dávid, akiről azt tartották, hogy Isten szívéhez közel áll, vagy Szent János, akit úgy hívtak, a "Szeretett"."

469. Sátán

470. "Az Úr megbocsát a vétkeinkért, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

472. "Még nem következett tehát be a bibliai jövendölés, mely szerint a tenger sem lesz többé." (utalás János a jelenésekről 21:1-re)

tennyson_alfred biblia biblia_salamon római_mitológia biblia_zsoltárok mason_john law_william grimm mavor_w_f biblia_prédikátorok biblia_királyok_könyve biblia_eszter_könyve goethe bunyan_john klopstock_f_g milton_john la_rochefoucauld biblia_zakariás biblia_máté_evangéliuma pope_alexander smollett_tobias johnson_richard biblia_jelenések_könyve

Szólj hozzá!

Címkék: biblia goethe grimm pope alexander milton john bunyan john tennyson alfred klopstock f g biblia zsoltárok biblia máté evangéliuma smollett tobias biblia salamon biblia királyok könyve biblia jelenések könyve római mitológia mason john law william mavor w f biblia prédikátorok biblia eszter könyve la rochefoucauld biblia zakariás johnson richard

A bejegyzés trackback címe:

https://evocatio.blog.hu/api/trackback/id/tr101281861

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása