ha a blogunk NEM TECCENE...

Címkefelhő - a lényeg (klikk!)

Utolsó kommentek

Látogatók

Ezmiez?!

HU(ngarológia)

Akiket már 'kifiléztünk'

James Joyce: Ulysses - I.

2009.09.04. 13:21 csipkepitty

Amennyiben hihetünk James Joyce-nak, az Ulysses egy bölcs regény, amit hét éven át írt egy bolond.

A regény 1922-es megjelenése óta eltelt hétszer hétnél is több évben nagyon sok bölcsességet és bolondságot mondtak már az Ulyssesről – most már az is valószínűsíthető, hogy afféle örök irodalmi gumicsont marad, aminek megítélése „a huszadik század legnagyobb regénye” és „a huszadik század legnagyobb irodalmi svindlije” között bármi lehet a kritikus hozzáállásától függően. A regény nemcsak ezt tűri el békésen, hanem azt is, hogy rengeteg tanulmányban beszéljenek róla: a „flow of consciousness”-ről, az intertextről és a metaszövegről, a travesztiáról és a paródiáról, a nyelvi humorról és a zenei eszközök használatáról, az Odüsszeia elemeinek újragondolásáról és alkalmazásáról – és ez csak töredéke az Ulysses elemzési lehetőségeinek.

A regény kapcsán persze nemcsak a kritikusi, de az olvasói hozzáállások is jelentősen eltérnek egymástól. Ha nagyon leegyszerűsítjük: van, aki nehezen ugyan, de elolvassa az Ulyssest; van, aki rajongójává lesz; és van, aki néhány oldal után káromkodva vágja a sarokba.

Bár én a rajongók közé tartozom, elismerem az összes többi hozzáállás létjogosultságát is. Az Ulysses igazi „megosztó mű” – van, akinek „bejön”, és van, akinek nem, ennyi az egész. Egy próbát mindenképpen megér – és ezt részben annak a reményében írom, hogy sikerül „bűntársakat” szereznem a regény kievózásában. Főként azért, mert ha továbbra is ilyen ütemben haladok, annyi időben telik kievóznom az Ulyssest, mint amennyi ideig Joyce megírta... 

És most néhány technikai apróságról.

A regény kievózását, elsősorban a rémisztő mennyiségű feldolgozandó  anyag miatt, fejezetenként fogom megvalósítani. Az Ulysses tizennyolc fejezetből áll, melyek az Odüsszeia tizennyolc énekének „átiratai”. Joyce a kezdetekben fejezetcímekkel is ellátta őket, a későbbiekben viszont a számozást preferálta. Ennek ellenére a kritika továbbra is alkalmazza az eredetileg kitalált címeket. Mindkét verziót hasznosítani fogom a könnyebb megkereshetőség érdekében: a most következő anyagrész az első fejezet, a Télemakhosz.

Munkámhoz az Ulysses 1986-os magyar nyelvű kiadását használom (ford. Szentkuthy Miklós, Európa Könyvkiadó, A világirodalom klasszikusai sorozat), összevetésben az 1933-as angol nyelvű kiadással (The Odyssey Press, Hamburg). Az oldalszámok a magyar nyelvű kötetre vonatkoznak – az angol nyelvű szöveget csak akkor idézem be, ha valamilyen okból releváns elemeket tartalmaz, például amennyiben Szentkuthy nem fordított le egy fontos utalást.

Már most érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Szentkuthy fordítása ragyogó ugyan, de adott pontokon igencsak eltér az eredetitől – ezeket az eseteket, amennyiben összefüggésben vannak az utalásokkal, kölcsönszövegekkel és kölcsönfigurákkal, jelezni fogom.

A szövegben található jelölt idézeteket dőltbetűvel különböztetem a többitől. 

5. old. „Introibo ad altare Dei!”  – a  római katolikus mise része: „járuljatok az Úr asztalához”. Az első fejezetben Malachi Mulligan több ízben is idézi a római katolikus liturgia különböző elemeit: „Ne vigy minket a kísértésbe” (9. old.); „In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti” („az Atya, Fiú, Szentlélek nevében”, 16. old.) stb.

7.old.  „Epi oinopa ponton” – Homérosz: Odüsszeia, Devecseri Gábor fordításában „borszínü tenger”

7. old. „Hát nem igaz, amit Algy mondott a tengerről: ó, fakó hajú  anyánk?” (7. old. „Isn't the sea what Algy calls it: a great sweet mother?”) – Charles Algernon Swinburne (1837–1909) Triumph of Time című, 1866-ban megjelent verséből

7. old. „Thalatta! Thalatta!” – Xenophón Anabasziszában a görögök örömkiáltása a szabad tenger láttán

8. old. „Észak szele szült engem is, mint téged” – elveszett utalás (az eredetiben 7. old. „I'm hyperborean as much as you.”) A „hyperborean”  a Szentkuthy által felvállalt értelmezés mellett az Übermensch egyik jelzője is Friedrich Nietzsche Der Wille zur Macht című művében: „aki a tömegek fölé emelkedik” jelentésben. (Joyce a későbbiekben is utal Nietzschére, ezért feltételezhető, hogy ebben az esetben sem csak az északi szélre, Boreászra történik utalás.)

10. old. „Kalibán dühe” – William Shakespeare: A vihar, viszont

10. old. „Kalibán dühe, mert nem látja arcát a tükörben. – Ha legalább Wilde élne, hogy lásson.” – Oscar Wilde költő, író, drámaíró, életművész (1854–1900) említése révén az idézet meta-idézetté (is) válik: az első mondat a Dorian Gray arcképe előszavából való.

11. old. „Matthew Arnoldéra maszkírozott képpel” – költő, kritikus (1822–1888)

(12. old. „Sir Peter Teazle-nek szólítja az orvost” – csak hogy ne érje szó a ház elejét, ezt is kikerestem: az illető „úr” 1787 és 1811 között élt, híres versenyló volt)

13. old. „A bronz-szekeret Fergus hajtja itt,/ szerelem fájó tikaira hát/ el-elfordulva kár gondolnotok” (Vas István fordítása) (11. old. „And no more turn aside and brood/ Upon love's bitter mystery/ For Fergus rules the brazen cars.”) – William Butler Yeats: Who Goes with Fergus? (1892, eredetileg a Countess Cathleen keretein belül hangzik el)

13. old. „Rettenetes Rurikról énekelt egy pantomimban” (12. old. „sing in the pantomime of Turko the terrible”) – a Turko the Terrible Edwin Hamilton  ír szerző (1849 – 1919) 1873-as átirata William Brough (1826–1870) azonos című 1868-as pantomimjából

14. old. „Mennyei murikon/ Gázolhatsz hurikon/ Győzhetetlen Rurikom” – Szentkuthyt itt elkapta a szójáték lendülete, az eredetiben „I am the boy/ That can enjoy/ Invisibility” (12.old.) – a szöveg a Turko the Terrible egyik betétdalából származik.

14. old. „Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet: iubilantium te virginum chorus excipiat.” (hozzávetőleges fordításban: „Gyűljön köréd a gyónók ragyogó csapata, fényesek, miként a liliom; fogadjon téged az ünneplő szüzek kórusa”)  – imarészlet, melyet pap jelenlétének hiányában bárki felolvashat vagy elmondhat a haldokló ágya mellett.

15. old. „Koronázunk, jól elázunk,/ Sör, bor, pálinka,/ Snapszkirálynő Katinka” (13. old. „O, won't we have a merry time/ Drinking whisky, beer and wine/ On coronation,/ Coronation day?”) – egy 1902-es keletkezésű, VII. Edward koronázására utaló népszerű angol utcadal egyik változata.

17. old. „Mondd, testvér, emlékszel rá, hogy Grogan anyó teás- és éjjeli serblijéről a Mabinogionban esik-e szó vagy inkább az Upanisádokban?” (17. old.)

17. old. „Grogan anyó” – a Ned Grogan című ír népdal címszereplőjének anyja

18. old. „Anna Mária,/ A lárifárija,/ Így fütyül Séól-Sárira...” (16. old. „For old Mary Ann/ She doesn't care a damn,/ But, hising up her petticoats...”) – ír népdal a trágárabb fajtából, az eredeti negyedik sora a „She pisses like a man!”

20. old. „Ha telne, szívem csücske,/ Utad arannyal raknám!” – Szentkuthy ebben az esetben kissé eltévesztette a hangnemet, az eredeti „Heart of my heart, were it more,/ More would be laid at your feet” (18. old.) Charles Algernon Swinburne The Oblation című 1871-es költeményének harmadik és negyedik sora. Az első két sor ugyanezen az oldalon fordul elő, jelöletlen idézetként: „Többet ne kérj tőlem, édes. Megadtam mindent, mi megadható.” („Ask nothing more of me, sweet. All I can give you I give.”)

21. old. „Írország elvárja, hogy ezen a napon mindenki teljesítse a kötelességét”  (18. old. „Ireland expects that every man this day will do his duty.”)  – Lord Nelson szavai a trafalgari csatában (1805), csak ő persze Angliáról beszélt. 

21. old. „De egy folt marad”. (18. old. „Yet there's a spot.”) Lady Macbeth szavai az alvajáró-jelenetben (V. felvonás).

21. old. „Azt figyeld, mikor Hamletről beszél.”

22. old. „Ellentmondok magamnak? Jól van hát, ellentmondok magamnak.” (Gáspár Endre fordítása), az eredetiben „Do I contradict myself? Very well then, I contradict myself.” (19. old.) Walt Whitman (1819-1892) Song of Myself (Ének magamról) című 1855-ös költeményéből.

23. old. „Még ilyenkor korai kiállanom ezzel az Aquinói Tamással és ötvenöt agyafúrt oka-fokával.”

23. old. „Kinőttünk már Wilde-ből és a paradoxonokból.”

23. old. „Stephen matematikailag kimutatja, hogy Hamlet unokája Shakespeare nagypapája, és ő maga apjának szelleme.”

24. old. „Jáfet apát keres.” – ószövetségi utalás, Jáfet Noé  fia volt. Emellett az eredeti „Japhet in search of a father” (21. old.) Frederick Marryat kapitány (1792–1848) 1836-ban megjelent regényének címe is.

24. old. „Tengerbe bókol, talpánál kiebb” (21. old. „That beetles o'er his base into the sea”) – Shakespeare Hamletjében Helsingőr leírásának egyik sora, Horatio mondja el az 1. jelenetben.

25. old. „Az anyám zsidó, az apám rigó,/ Elsők közt én a felkent strigó(...)”, a Malachi Mulligan által előadott blaszfém éneket Stephen „Jézus, a Jolly Joker balladája”-ként azonosítja. Az eredeti szövegben „The ballad of Joking Jesus” hangzik el (22. old) – maga a vers pedig, kisebb változtatásokkal ugyan, de majdnem pontosan idézi Oliver St. John Gogarty (1878–1957) The Song of Sarcastic (but Slightly Cheerful) Jesus, más források szerint The Ballad of Japing Jesus című versét. A költemény 1904-05 között szájhagyomány útján és kéziratban terjedt Dublinban. Malachi Mulligan figurájában Oliver St. John Gogarty vonásait jelenítette meg Joyce.

26. old. „Én meg a keserű kenyerét eszem.” (23. old. „Now I eat his salt bread.”) – Don Gifford és Robert J. Seidman Ulysses Annotated című kötete ezt Dante Paradicsomára hivatkozó utalásnak tekinti. Elképzelhető.  

27. old. Photius, Arius, Valentinus, Sabellius Africanus – korai eretnekek

29. old. „Én vagyok az Übermensch.”, valamint 30. old. „Ami a szegénytől elvétetik, az Úrnak adatik. Imigyen szóla Zarathustra.”m – Friedrich Nietzsche Imígyen szóla Zarathustra című 1883-as művére történő utalások.

homérosz swinburne_algernon_charles xenophón nietzsche_friedrich shakespeare wilde_oscar arnold_matthew yeats_william_butler hamilton_edwin brough_william upanisádok mabinogion népdal whitman_walt aquinói_szent_tamás marryat_frederick gogarty_oliver_st_john dante_a

 

 

 

 

 

12 komment

Címkék: shakespeare homérosz népdal nietzsche friedrich yeats william butler dante a whitman walt arnold matthew wilde oscar aquinói szent tamás marryat frederick swinburne algernon charles xenophón upanisádok hamilton edwin brough william mabinogion gogarty oliver st john

A bejegyzés trackback címe:

https://evocatio.blog.hu/api/trackback/id/tr401131676

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kiscsiga (törölt) 2009.09.07. 08:33:54

Ha gondolod, átvállalom a címkéket, mert megérdemled. :)
Még a végén elolvasom...

csipkepitty 2009.09.07. 09:24:32

Kiscsiga, örök hálám, de tényleg. Ha valaki hajlandó megcsinálni helyettem a címkézést, az már rengeteget fog segíteni. (Mint látható, ez még csak az első harminc oldal anyaga, és innentől kezdve még sűrűbbé válik a szöveg...)

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2009.09.07. 11:25:17

Hölgyek, ne maradjon egy posztban az egész?
vagy sok lenne?

csipkepitty 2009.09.07. 12:10:00

@szamárfül: Én az adagonkénti megjelenést pártolnám, egyébként teljesen követhetetlenné válik...

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2010.01.10. 03:53:50

Úgy látom, megakadt a nagy mű :)
Sajnálom, mert értékes lett volna, hátha a megvalósulás még ott lebeg valahol a szellemi láthatáron.

Parmezanidész · http://bemorgo.blog.hu 2010.01.10. 03:56:04

Úgy látom, megakadt a nagy mű :)
Sajnálom, mert értékes lett volna, hátha a megvalósulás még ott lebeg valahol a szellemi láthatáron.

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2010.01.13. 16:51:49

a szerző folytatást ígért!
egészen meghatottad :)

csipkepitty 2010.01.21. 11:33:24

Kedves olvasók és "filézőtársak", szeretnék szavazásra bocsátani egy technikai kérdést. Elkészült az Ulysses új magyar fordítása (lásd pl. kimozdulo.hu/uj-magyar-ulysses-forditas-keszult). Igaz, hogy csak 2012-ben jelenik meg, de olvashatóbbra és pontosabbra ígérik, mint Szentkuhy verziója volt.
A kérdés az, hogy érdemes-e szerintetek folytatnom a sokak által olvashatatlannak ítélt eredeti fordítás filézését, vagy várjuk ki a (remélhetőleg) már több olvasóra számító új változatot?

szamárfül/pável · http://pavelolvas.blog.hu/ 2010.01.21. 21:29:23

@csipkepitty: csakis ahogy nektek kényelmesebb.
és örök hála és kitartás!
süti beállítások módosítása